Just Between hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Just Between doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Just Between houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Elk nieuw lid wordt bij het aangaan van het lidmaatschap geïnformeerd over het bestaan van het Privacy Beleid.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Just Between legt de volgende persoonsgegevens van de leden vast: naam, adres, postcode, woonplaats, ingangsdatum lidmaatschap, soort lidmaatschap, geboortedatum, IBAN nummer van de bankrekening alsmede kenmerk machtiging bij incasso en telefoonnummer.

De persoonsgegevens van de leden worden gebruikt voor de ledenadministratie en de hieraan gekoppelde verplichtingen zoals het innen van de contributie, het informeren en uitnodigen van de leden.

Daarnaast worden van sponsoren de volgende gegevens vastgelegd: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

De gegevens van de sponsoren worden gebruikt voor het verstrekken van informatie, het eventueel innen van sponsorgelden, voor het deelnemen aan activiteiten die georganiseerd zijn door of onder auspiciën van Just Between.

Deze gegevens worden vastgelegd in een digitaal bestand wat beheerd wordt door Just Between.

Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

Mediacode

Just Between gebruikt in haar media-uitingen (social media, website, persberichten e.d.) veelvuldig

concertregistraties, foto- en ander beeldmateriaal. Just Between heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te

gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een lid bezwaar heeft tegen

publicatie dan kan dit te allen tijde gemeld worden Just Between. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct bij Just Between te melden. Beelden zullen, voor zover binnen het bereik van Just Between ligt, worden verwijderd.

Bewaartermijn

Just Between bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bij het einde van een lidmaatschap verklaart het lid geheimhoudingsplicht omtrent informatie voorvloeiend uit dit privacybeleid.

Verstrekking aan derden

Just Between geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voor zover van toepassing en noodzakelijk zal met partijen een verwerkers-overeenkomst afgesloten worden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging & AVG verantwoordelijke

Just Between heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens worden bewaard op digitale bestanden die enkel voor het bestuur toegankelijk zijn. Bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van deze gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Hiervoor kunt u contact opnemen met Just Between. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Just Between te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Just Between kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken. Mag Just Between uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Just Between u hierover direct contact op te nemen. Als Just Between er samen met u niet uitkomt, vindt Just Between dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op!

Contactgegevens

Just Between

Mail: bestuur@justbetween.nl